GAU-projekt

2022

Sæson 2022:

Ardo A/S har for sæson 2022 indsendt ansøgning til
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for nedenstående projekter.

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med:

Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Midlerne anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Ansøgninger:

Forsøg 1:
Forsøg med bekæmpelse af bladlus (se ansøgning)

Forsøg 2:
Forsøg med bekæmpelse af sort natskygge (se ansøgning)

Forsøg 3:
Forsøg med Droneflyvning til bekæmpelse af sort natskygge (se ansøgning)

Forsøg 4:
Forsøg med Vinterærter, eftersåning af ærter (se ansøgning)

Forsøg 5:
Økologisk produktion af bønner til høst før modenhed (Soya (Edamame) og Hestebønner) (se ansøgning)

Forsøgsresultater:

Forsøg 1:
Ikke tilgængelig endnu

Forsøg 2:
Ikke tilgængelig endnu

Forsøg 3:
Ikke tilgængelig endnu

Forsøg 4:
Ikke tilgængelig endnu

Forsøg 5:
Ikke tilgængelig endnu

Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele 2022, og resultaterne vil blive offentliggjort på denne side så snart de foreligger.

For yderligere information omkring Produktions-afgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se her