GAU-projekt

2018

Sæson 2018:

Ardo A/S har for sæson 2018 indsendt ansøgning til
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for nedenstående projekter.

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med:

Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Midlerne anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Ansøgninger:

Forsøg 1:
Forsøg med efterafgrøde til bekæmpelse af ærterodråd (se ansøgning)

Forsøg 2:
Forsøg med kvælstoffikserende bakterier i ærteavl (se ansøgning)

Forsøg 3:
Forsøg med placeret næringsstof i grøn ærteproduktion (se ansøgning)

Forsøg 4:
Forsøg med tilførsel af kvælstof ved begyndende blomstring (se ansøgning)

Forsøgsresultater:

Forsøg 1:
Resultat

Forsøg 2:
Resultat

Forsøg 3:
Resultat

Forsøg 4:
Resultat

Formål med projekterne er forskning og forsøg. Projekterne løber hele 2018, og resultaterne vil blive offentliggjort på denne side så snart de foreligger.

For yderligere information omkring Produktions-afgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter se her